Университет

ЭИТУнун Миссиясы

Кызыктар тараптардын талаптарына жана күтүүлөрүнө жооп берген, инновациялык технологияларга ээ, азыркы коомдун инженердик жана социалдык-экономикалык көйгөйлөрүн натыйжалуу чечүүгө жөндөмдүү атаандаштыкка туруктуу адистерди даярдоо.

ЭИТУнун стратегиялык максаты.

Окуу-билим берүү комплексинин ишмердүүлүгүн ПОКтун илимий дараметин өркүндөтүү, эл аралык илимий-билим берүү алкагына интеграциялануу аркылуу, экономиканын инновациялык өнүгүшүнүн, инсандын заманбап керектөөлөрүнүн талаптарына жооп берген, багыттардын жана адистиктердин кеңири спектри боюнча окутуунун маалыматтык технологияларын жана билим берүү программаларын киргизүү аркылуу модернизациялоо.

ЭИТУнун милдеттери:

• окуу программаларын модернизациялоо, практикага орундар менен камсыздоо, окутуунун жана бүтүрүүчүлөрдүн иш менен камсыз болуусун баалоо аркылуу адистерди даярдоонун сапатын жакшыртуу жаатында жумуш берүүчүлөр менен тыгыз байланышты сактоо;

• өлкөнүн өндүрүштүк секторун талап кылынган адистер менен толуктоого багытталган эмгек рыногунда актуалдуу инновациялык билим берүү программаларын жана окуу формаларын иштеп чыгуу жана киргизүү;

• прикладдык жана фундаменталдык изилдөөлөрдү өнүктүрүү үчүн илимий ишмердүүлүктү өркүндөтүү жана тереңдетүү, магистердик даярдоону жана аспирантураны инновациялык изилдөөчүлүк жана билим берүү комплексин түзүүнүн негизи катары кеңейтүү;

• билим берүүнүн жана илимий ишмердүүлүктүн материалдык-техникалык базасын, жана дагы студентиктин, окутуучулар жамаатынын жана кызматкерлердин социалдык жашоосун колдоочу материалдык инфраструктураны жакшыртуу;

• билим берүүчүлүк жана инновациялык ишмердүүлүктүн эсебинен анын ичинен кадрларды максаттуу даярдоо, консалтингдик жана инжинирингдик кызматтарды көрсөтүү, технологиялардын трансфери жана дистанттык билим берүү аркылуу университеттин кирешелерин көбөйтүү жолдорун табуу;

• ЭИТУ менен анын өлкөнүн ичиндеги стратегиялык өнөктөштөрү жана билим берүүчүлүк жана илимий-техникалык ишмердүүлүктүн эл аралык академиялык,

илимий жана бизнес коомчулук менен узак мөөнөттүү мамилелерин өнүктүрүүнү жана бекемдөөнү улантуу;

• билим берүүчүлүк-илимий жана административдик-башкаруучулук ишмердүүлүктү маалыматтык-технологиялык камсыздоо үчүн негиз түзгөн университеттин коомчулугунда жана анын сыртында да жогорку маалыматтык маданиятты камсыз кылуучу чөйрөнү калыптандыруу;

• үч тилдүү (кыргыз, орус жана англис) билим берүү системасына өтүү үчүн база түзүү, заманбап стандарттарга ылайык студенттердин европалык жана азиялык дагы деңгээлде чет тилдерди өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү;

• магистратура жана аспирантура аркылуу профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу системасын өркүндөтүү, жана дагы «Жаш окутуучу мектебин» түзүү.

ЭИТУнун көрө билүүсү. Эл аралык инновациялык технологиялар университети – жаңы билимдерди, инновациялык бизнес сунуштарды кабыл алууга, топтоого, түзүүгө жана таратууга, заманбап технологияларды колдонуу менен илимий-билим берүүчүлүк кызматтарды көрсөтүүгө, керектөөчүлөрдүн, коомчулуктун, мамлекеттин талаптарына жана күтүүлөрүнө ылайык атаандаштыкка туруктуу адистерди даярдоону жүргүзүүгө жөндөмдүү, дүйнөлүк билим берүү коомчулугуна интеграцияланууга умтулгандыгын көрсөткөн жана туруктуу инновациялык өнүгүүнүн саясатын практикада ишке ашырган ачык типтеги жогорку окуу жайы.

ЭИТУнун баалуулуктары. 

Убакыттын, коомчулуктун, мамлекеттин талаптарына ылайык жогорку сапаттагы адистерди даярдаган ЭИТУ – жаштардын карьерасы үчүн билим берет. Ар түрдүү ойлорду эске алууга негизделген башкаруудагы демократизм. Ачыктык, бардык деңгээлдеги жемиштүү кызматташтыкка даярдыгы. Ар бир кызматкердин жана студенттин өздүгүн сыйлоо. Кыргыз Республикасынын инновациялык экономикасын калыптандыруу үчүн инновациялык-багытталган адистерди даярдоодо өзүнүн өзгөчө ролун түшүнүүсү. Университеттин окутуучулары, кызматкерлери жана студенттери Эл аралык инновациялык технологиялар университетинин инновациялык маданиятты калыптандыруучу борбор катары ийгиликтүү өнүгүшүнүн негизги кепилдиги болуп эсептелет.